ข่าวประชาสัมพันธ์ ถนนลาดยางสายบ้านเมืองหงส์ ไป บ้านไม้ล่าว แล้วเสร็จแล้ว และ ถนน คสล. พร้อม ร่องระบายน้ำ คสล. อีกจำนวน 11 โครงการ กำลังดำเนินการก่อสร้างครับ

ฝ่ายบริหาร  |  ฝ่ายสภาฯ  |  สำนักปลัดเทศบาล  |  กองคลัง  |  กองช่าง  |  กองการศึกษา
 
ว่าที่ร้อยตรี สันติวัฒน์ ศรีสมุทร
ปลัดเทศบาลตำบลเมืองหงส์
จ.อ.อภิชาติ ไชยสีดา
รองปลัดเทศบาลตำบลเมืองหงส์
นางกาญจนา คุณพิภาค
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางสาวบุรัสกร เขจรภาพ
บุคลากร
นายเทวินทร์ ชิณฮาด
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นายพิบูลย์ พลีใส
นิติกร
นางนุชนาภา มะโรงผือ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวเนตรนภา พันธ์พาณิชย์
ผู้ช่วยบุคลากร
นายนภัทร แสงภารา
คนงานทั่วไป
นายประดิษฐ์ ข่าขันมะลี
พนักงานขับรถยนต์
นางสุนี หงส์วิลัย
คนงานทั่วไป
สอ.สุพจน์ สูงพล
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นายวิเชียร เทียมวิสัย
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
นางรัตนภรณ์ ชิณหงส์
นักพัฒนาชุมชน
นายทองใบ อาษาศรี
พนักงานประสานงานชนบท
นางสาวธัญสุดา ศรีโยธี
นักพัฒนาชุมชน
นายสนอง เกตุด้วง
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
นายสมบัติ ประสาร
พนักงานขับรถดับเพลิง
นายสุทัศ หงส์ธำรง
นักการภารโรง
นายพิทักษ์ เชื้อทอง
พนักงานดับเพลิง
นายชุชาติ พจน์ตะคุ
พนักงานดับเพลิง
นายพิรุฬ ทองเป๊ะ
คนสวน
นายสุระสิทธิ์ หงสืจุมพล
หัวหน้าฝ่ายธุรการ
นางวรารักษ์ อุดรพรหมราช
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายอรชุน ชิณหงส์
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
จ่าเอกอดิเรก บุญมีรอด
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นางเอราวัณ จันสด
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวเฉลิมขวัญ ศรีษะนาราช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
 
ฝ่ายอำนวยการ
      ► งานการเจ้าหน้าที่
      ► งานนโยบายและแผน
      ► งานนิติการ

ฝ่ายปกครอง
      ► งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
      ► งานสาธารณสุข
      
► งานสวัสดิการชุมชน
      
► งานส่งเสริมการเกษตร
      
งานบริหารงานทะเบียนและบัตร

ฝ่ายธุรการ 
      ► งานนบริหารงานทั่วไป
      งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
      งานประชาสัมพันธ์
      
งานกิจการสภา


 
 
 
เปิดสอบวันนี้
 
นางเศรนี บุญเหลี่ยม
รวมข้อทักท้วงของ สตง. ที่ควรศึกษาสำหรับท้องถิ่น
เก็บตกกีฬาเมืองหงส์ คัพ ครั้งที่ 16 เกมส์ปิดตาแต่งหน้า
ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ล่าสุด
ช่องทางบริการประชาชน  ศูนย์ดำรงธรรม
facebook  เมืองหงส์ หรือ QR Code  ด้านล่าง
ต้องสแกนโดย App  QR Code
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
ตรวจสอบสภาพดินฟ้าอากาศ กับกรมอุตุนิยมวิทยา
โหลดเพลงสำคัญในราชพิธี
สร้างอาชีพ 108 ทางเลือก ด้วยตัวเราเอง
อ่านข้อมูลของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเมืองหงส์
คำนวณระยะทางได้ที่นี่ครับ
เข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดร้อยเอ็ด
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ดูผลงานรัฐบาล
กระทรวงมหาดไทย
รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์ - สักสยามินทร์
รับฟังความคิดเห็นด้านกฎหมายไทย
ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
สรุปข่าวมติคณะรัฐมนตรี
สโมสรฟุตบอลร้อยเอ็ดยูไนเต็ด
ใบตรวจผล สลากกินแบ่งรัฐบาล
สมัครงาน