ขอเชิญชม การแข่งขันกีฬาภายในตำบล ต้านยาเสพติด "เมืองหงส์คัพ ครั้งที่ 17" ประจำปี 2559  ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม - 5 เมษายน 2559  ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์  กีฬาสากลจำนวน 7 ประเภท (เป็นรุ่นประชาชนทั่วไป ทั้งหมด) ได้แก่ 1.ฟุตบอลชาย 7 คน 2.ฟุตบอลหญิง 7 คน  3.วอลเลย์บอลชาย 4.วอลเลย์บอลหญิง  5.เซปักตะกร้อชาย 6.เปตองชาย   7.เปตองหญิง   กีฬาประเภทพื้นบ้าน จำนวน 4 ประเภท  ได้แก่ 1.วิ่งผลัดสาก (ชาย-หญิง)   2.วิ่งผลัดซุปเปอร์แมน (ชาย-หญิง) 3.วิ่งผลัดกระสอบสามัคคี (ชาย-หญิง) 4.ปิดตาแต่งหน้า (ชาย - หญิง)

เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๕๙
 
ฝ่ายบริหาร  |  ฝ่ายสภาฯ  |  สำนักปลัดเทศบาล  |  กองคลัง  |  กองช่าง  |  กองการศึกษา  |  คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นตำบลเมืองหงส์ (สปสช.)
 
.
ว่าที่ร้อยตรี สันติวัฒน์ ศรีสมุทร
ปลัดเทศบาลตำบลเมืองหงส์
จ.อ.อภิชาติ ไชยสีดา
รองปลัดเทศบาลตำบลเมืองหงส์
นางกาญจนา คุณพิภาค
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
.
นางกาญจนา คุณพิภาค
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นายพิบูลย์ พลีใส
นิติกรชำนาญการ
นางสาวบุรัสกร เขจรภาพ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางรัตนภรณ์ ชิณหงส์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายเทวินทร์ ชิณฮาด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางนุชนาภา มะโรงผือ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวธัญสุดา ศรีโยธี
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวเนตรนภา พันธ์พาณิชย์
ผู้ช่วยบุคลากร
.
นายสุระสิทธิ์ หงส์จุมพล
หัวหน้าฝ่ายธุรการ
นางวรารักษ์ อุดรพรหมราช
นักจัดการงานทั่วไป
นายอรชุน ชิณหงส์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
จ่าเอกอดิเรก บุญมีรอด
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ
นางเอราวัณ จันสด
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวเฉลิมขวัญ ศรีษะนาราช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นายประดิษฐ์ ข่าขันมะลี
พนักงานขับรถยนต์
นายนภัทร แสงภารา
คนงานทั่วไป
นางสุนี หงส์วิลัย
คนงานทั่วไป
.
สอ.สุพจน์ สูงพล
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นายทองใบ อาษาศรี
พนักงานประสานงานชนบท
นายสนอง เกตุด้วง
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
นายสมบัติ ประสาร
พนักงานขับรถดับเพลิง
นายชุชาติ พจน์ตะคุ
พนักงานดับเพลิง
นายสุทัศ หงส์ธำรง
นักการภารโรง
นายพิทักษ์ เชื้อทอง
พนักงานดับเพลิง
นายวิเชียร ใสงาม
จ้างเหมาบริการชุดปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัย
นายสุริยา ชาล่าม
จ้างเหมาบริการชุดปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัย
นายนฤพนธ์ บุญประสม
จ้างเหมาบริการชุดปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัย
นายเอกชัย ชิณหงส์
จ้างเหมาบริการชุดปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัย
นายกิติพงษ์ หงส์คำภา
จ้างเหมาบริการชุดปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัย
นายคมศักดิ์ อาษาศรี
จ้างเหมาบริการชุดปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัย
นายพิรุฬ ทองเป๊ะ
คนสวน
 
ฝ่ายอำนวยการ
      ► งานการเจ้าหน้าที่
      ► งานนโยบายและแผน
      ► งานนิติการ

ฝ่ายปกครอง
      ► งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
      ► งานสาธารณสุข
      
► งานสวัสดิการชุมชน
      
► งานส่งเสริมการเกษตร
      
งานบริหารงานทะเบียนและบัตร

ฝ่ายธุรการ 
      ► งานนบริหารงานทั่วไป
      งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
      งานประชาสัมพันธ์
      
งานกิจการสภา


 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางเศรนี บุญเหลี่ยม
infographics
ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม
คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ
รวมข้อทักท้วงของ สตง. ที่ควรศึกษาสำหรับท้องถิ่น
ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ล่าสุด
เก็บตกกีฬาเมืองหงส์ คัพ ครั้งที่ 16 เกมส์ปิดตาแต่งหน้า
ช่องทางบริการประชาชน  ศูนย์ดำรงธรรม
facebook  เมืองหงส์ หรือ QR Code  ด้านล่าง
ต้องสแกนโดย App  QR Code
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
ตรวจสอบสภาพดินฟ้าอากาศ กับกรมอุตุนิยมวิทยา
โหลดเพลงสำคัญในราชพิธี
สร้างอาชีพ 108 ทางเลือก ด้วยตัวเราเอง
อ่านข้อมูลของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเมืองหงส์
คำนวณระยะทางได้ที่นี่ครับ
เข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดร้อยเอ็ด
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ดูผลงานรัฐบาล
กระทรวงมหาดไทย
รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์ - สักสยามินทร์
รับฟังความคิดเห็นด้านกฎหมายไทย
ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
สรุปข่าวมติคณะรัฐมนตรี
สโมสรฟุตบอลร้อยเอ็ดยูไนเต็ด
ใบตรวจผล สลากกินแบ่งรัฐบาล
สมัครงาน